telefoonnummervinden

Privacyverklaring KLNT IT SERVICE BV

Wie zijn wij?

Wij zijn KLNT IT SERVICE BV. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van gegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven. Onze contactgegevens zijn:

KLNT IT SERVICE BV, Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op info@klnt-it-service.nl of per post op Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij diverse gegevens van u op. In de onderstaande opsomming hebben wij omschreven welke categorieën van gegevens wij verwerken.

Telefoonnummer

 • Uw telefoonnummer indien deze zonder “nummerafscherming” door u is gebruikt om ons te benaderen
 • Is uw nummer op het moment van contact met ons “afgeschermd” geweest, dan beschikken wij niet over uw telefoonnummer
 • Het nummer waar u naar toe door verbonden wilt worden

Bovengenoemde gegevens bewaren wij ten hoogste 6 maanden, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van KLNT IT SERVICE BV of die van een derde partij.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw telefoonnummer (wel /niet afgeschermd) en het nummer die u wenst te bellen worden alleen maar gebruikt om het door u gewenste gesprek tot met het door u gewenste nummer technisch tot stand te brengen
 • Cookies: deze informatie gebruiken wij om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de Telecom wet en regelgeving. Zonder registratie van deze minimale gegevens kan en het gewenste gesprek technisch niet gerealiseerd worden en kunnen de kosten niet aan de juiste nummerhouders en overige betrokkenen toegewezen worden

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Delen van gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:

 • Alle betrokken netwerkoperators en providers: dit is een noodzaak om het door u gewenste gesprek technisch tot stand te brengen en om alle, aan het gesprek gerelateerde kosten, bij de juiste partij in rekening te brengen en of af te dragen.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijk voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Doorgifte van persoonsgegevens

Bij de verwerking waarop deze privacyverklaring betrekking heeft, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan partijen die zich bevinden in landen buiten de EU/EER (‘derde landen’) of aan internationale organisaties. 

In het onderstaande overzicht hebben wij opgenomen naar welke derde landen en/of internationale organisaties uw persoonsgegevens worden doorgegeven en onder welke voorwaarden dat plaatsvindt. Voor meer informatie over deze doorgiften kunt u een e-mail sturen naar [e-mailadres].

Ieder land is mogelijkU bevindt zich met uw mobiele telefoon in het buitenland en/of u wilt een gesprek opzetten waarbij het door u gewenste nummer niet een in Nederland geregistreerde nummer betreft

Uw rechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:
 • Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien er sprake is dat de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.
Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien bij ons, dan kunt u daarvoor een E-mail sturen naar info@klnt-it-service.nl We kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren. Wij wijzen u er ook op dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw Gegevens bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie kunt u de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen.

Wijzingen met betrekking tot deze privacyverklaring